Nunc et luctus felis. Morbi sit amet quam eu enim pretium luctus non eget ligula. Duis nec ipsum eget velit dictum auctor in ut est. Duis sed mi euismod, pretium quam at, ultricies risus. Nullam vulputate, orci vel semper porttitor, nisi diam interdum erat, eget bibendum lorem ligula id nisl. Proin at turpis neque. Fusce pharetra ligula vitae elit interdum suscipit non sed quam. Cras pretium ligula eu urna commodo, nec dapibus justo venenatis. In in tempor sem, sit amet varius nisi.

Algemene Voorwaarden Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg voor Opdrachtgever als bemiddelaar tussen Opdrachtgever en Zelfstandig Zorgverlener optreedt. 

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
 2. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg: gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 3. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon die behoefte heeft aan het organiseren/coördineren van thuiszorgdiensten en / of gebruik maakt van adviezen en begeleiding bij administratieve zaken, opdrachtgever van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg;
 4. Zelfstandig Zorgverlener: een natuurlijk persoon die op zelfstandige basis thuiszorg aanbiedt, niet werkt in dienstverband, niet verzekerd is volgens wettelijke werknemersverzekeringen, zelf verantwoordelijk is voor vervangende verzekeringen en belastingverplichtingen, opdrachtgever van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg;
 5. Thuiszorg: de behandeling, begeleiding en verzorging van zorgbehoevenden, zieken en gehandicapten in hun eigen woonomgeving;
 6. Overeenkomst: overeenkomst van opdracht op grond waarvan Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg voor Opdrachtgever en / of Zelfstandig Zorgverlener werkzaamheden verricht met als doel het tot stand brengen van een Overeenkomst van opdracht ter zake thuiszorg.
 7. Overeenkomst van opdracht: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zelfstandig Zorgverlener inzake het verlenen van (thuis)zorg;
 8. Partijen: Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg, Opdrachtgever, Zelfstandig Zorgverlener.
 9. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden.
 10. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 2 – Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

 1. Alle offertes van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg een opdracht van Opdrachtgever / Zelfstandig Zorgverlener heeft aanvaard. Van aanvaarding door Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg is eerst sprake na ondertekening van de overeenkomst of indien beide partijen reeds zijn begonnen met de uitvoering van de opdracht. Ten aanzien van mondelinge opdrachten kan Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg van Opdrachtgever / Zelfstandig Zorgverlener een bevestiging per e-mail verlangen.
 2. Een door Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg afgegeven schriftelijke opdrachtbevestiging of een door partijen getekende bemiddelingsovereenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Partijen kunnen, in onderling overleg, de inhoud van een gesloten overeenkomst wijzigen. Een wijziging van de overeenkomst is voor Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg pas bindend nadat zij zich schriftelijk met die wijziging akkoord heeft verklaard.

Artikel 3 – AVG en privacy 

 1. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg verwerkt en beveiligt de persoonlijke gegevens van partijen en andere relaties met de grootste zorgvuldigheid. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg is transparant over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg streeft ernaar om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Hiertoe wordt tussen Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg en partijen, waar nodig, een separate overeenkomst gesloten.
 3. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg verzamelt de persoonsgegevens slechts om de gewenste dienstverlening te kunnen realiseren. De persoonsgegevens zullen niet bekend gemaakt worden aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden worden aangewend. Tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt verleend.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

 1. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg zal haar werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen indelen en uitvoeren. Zij staat niet in loondienst van Opdrachtgever / Zelfstandig Zorgverlener. Indien Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg de werkzaamheden niet naar de wens van Opdrachtgever / Zelfstandig Zorgverlener uitvoert, kan Opdrachtgever / Zelfstandig Zorgverlener Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg aanwijzingen geven omtrent de uitvoering van de overeenkomst. Indien Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg niet bereid is de gegeven aanwijzingen uit te voeren – hetgeen Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg vrij staat -, kan Opdrachtgever / Zelfstandig Zorgverlener de opdracht opzeggen. 
 2. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg is verplicht de opdracht zelf uit te voeren, met dien verstande, dat zij onderdelen van haar werkzaamheden door anderen, mits onder haar toezicht, mag laten uitvoeren. 
 3. Voor de correcte uitvoering van de overeenkomst van opdracht informeert Opdrachtgever Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg over zijn / haar behoefte aan zorg zodat Opdrachtgever en de juiste Zelfstandig Zorgverlener met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Ook eventuele veranderingen in de zorgbehoefte dient Opdrachtgever zelf aan Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg kenbaar te maken. 
 4. Voor correcte uitvoering van de overeenkomst van opdracht is het noodzakelijk dat Zorgverlener Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg informeert over zijn / haar kennis en ervaring zodat de juiste Zorgverlener en Opdrachtgever met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn / haar deskundigheid en het op peil houden daarvan. Ook is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van noodzakelijke registraties. Zelfstandig Zorgverlener is verplicht om bewijzen te verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag, relevante diploma’s, eventuele BIG-registraties en overige wettelijk vereiste documenten. 
 5. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg verricht op basis van de overeenkomst van opdracht voor Zorgverlener administratieve werkzaamheden, waaronder de facturatie aan Opdrachtgevers. Zorgverlener dient alle gegevens aan te leveren die nodig zijn voor het verrichten van die administratieve werkzaamheden. Zorgverlener blijft zelf eindverantwoordelijk voor de inhoud van de door Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg voor zorgverlener opgestelde overeenkomsten en facturen. 

Artikel 5 – Honorarium

 1. Het honorarium voor Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg is afhankelijk van het aantal door de Zelfstandig Zorgverlener, op basis van de Overeenkomst van opdracht, voor de Opdrachtgever gewerkte uren. Het honorarium wordt contractueel tussen Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg en Zelfstandig Zorgverlener vastgelegd. 
 2. De Zelfstandig Zorgverlener zal aan Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg een opgave doen van het aantal gewerkte uren bij een Opdrachtgever. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg zal tweewekelijks namens Zelfstandig Zorgverlener een factuur zenden aan Opdrachtgever.

Artikel 6 – Tarieven en tariefaanpassingen

 1. Het honorarium van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg is gebaseerd op een contractueel vastgelegd percentage van het door Zelfstandig Zorgverlener aan Opdrachtgever in rekening gebracht uurtarief, tenzij partijen overeengekomen zijn dat werkzaamheden tegen een vast tarief worden verricht. 
 2. Tenzij anders is aangegeven, zijn de afgegeven tarieven exclusief 21% BTW. 
 3. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg heeft het recht de tarieven, die zij hanteert, jaarlijks te wijzigen. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg informeert Zelfstandig Zorgverlener over tariefwijzigingen.
 4. Indien Zelfstandig Zorgverlener niet binnen twee weken aan Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg schriftelijk te kennen geeft niet in te stemmen met de tariefwijzigingen, dan gelden na ommekomst van deze periode van twee weken de gewijzigde tarieven.

Artikel 7 – Betaling 

 1. Alle betalingen waartoe Opdrachtgever gehouden is, dient binnen de op de factuur gestelde termijn van 14 dagen door Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg te zijn ontvangen.
 2. Alle betalingen waartoe Zelfstandig Zorgverlener gehouden is, dient binnen de op de factuur gestelde termijn van 21 dagen door Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg te zijn ontvangen.
 3. Opdrachtgever/ Zelfstandig Zorgverlener zullen zelf zorgdragen voor tijdige betaling van de verschuldigde bedragen door overboeking daarvan op de bankrekening van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg. 
 4. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is Opdrachtgever / Zelfstandig Zorgverlener een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte daarvan, waarmee de vervaldag wordt overschreden. 
 5. Indien de openstaande factuur niet op de vervaldag door Zelfstandig Zorgverlener is voldaan, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voor de incasso gemaakt moeten worden, voor rekening van de Zelfstandig Zorgverlener. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.
 6. In het geval van Opdrachtgever worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg zal bij het niet betalen van een factuur Opdrachtgever in dat geval aanmanen en een betaaltermijn gunnen van veertien dagen. In de aanmaning staat opgenomen wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen. In het bijzonder de hoogte van de incassokosten, die dan verschuldigd zijn.

Voor zover tijdige betaling uitblijft, is Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg ook gerechtigd om het faillissement aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 1.440,00 en mogen in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg sluit iedere aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever / Zelfstandig Zorgverlener voor schade die tijdens de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever / Zelfstandig Zorgverlener wordt toegebracht door Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg of door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg heeft verricht, uit, behoudens voor zover Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg die aansprakelijkheid, op grond van de Wet, niet kan uitsluiten. 
 2. Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg of een door haar ingeschakelde derde, en hetzij die derde daarvoor Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg thuiszorg, geldt tussen partijen dat, voor zover die schade niet door de in het derde lid bedoelde verzekeraar wordt vergoed, die schade uiteindelijk zal worden gedragen door de Opdrachtgever. 
 3. Iedere aansprakelijkheid van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg in dat kader uit te keren bedrag vermeerderd met het eigen risico van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg onder die verzekering. 

Artikel 9 – Annulering, schorsing en ontbinding 

 1. Bij annulering van de opdracht door één der tegenpartijen, ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg zich het recht voor nakoming te eisen, dan wel annuleringskosten in rekening te brengen.
 2. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg is de bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten (schorsing), voor zover één der tegenpartijen niet onevenredig in zijn belangen wordt geschaad. Voorzieningen die Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg ten gevolge van deze opschorting moet treffen, wordt als meerwerk in rekening gebracht. Schade, die Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg door de opschorting lijdt, dient door de betrokken tegenpartij volledig te worden vergoed.
 3. Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg is bevoegd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of de opdracht geheel of gedeeltelijk, door een schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden, zonder dat Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg gehouden zal zijn een schadevergoeding te voldoen, in het geval van:

a. een tekortkoming door één der tegenpartijen in de nakoming van een verplichting voortvloeiende uit de opdracht of de algemene voorwaarden;

b. overlijden van één der tegenpartijen;

c. (een aanvraag tot) surseance van betaling, faillietverklaring of crediteurenaanbod van een der partijen;

d. onder curatelestelling of onderbewindstelling van een der partijen;

e. verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van een der partijen;

f. intrekking van vergunningen van een der partijen die voor de opdracht noodzakelijk zijn;

g. beslaglegging, dan wel derdenbeslag, op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van een der partijen is gelegd.

Artikel 10 – Relatiebeding

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, tijdens de duur van de overeenkomst van opdracht met Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg en gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van beëindiging van die overeenkomst, zonder tussenkomst van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg een Overeenkomst van opdracht aan te gaan met een Zelfstandig Zorgverlener met wie Opdrachtgever eerder, door bemiddeling Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg, een Overeenkomst van opdracht gesloten heeft.
 2. Indien Opdrachtgever in strijd met dit beding handelt, verbeurt Opdrachtgever aan Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg een direct opeisbare eenmalige boete van € 2.500,– per overtreding en voorts een boete van € 100,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 

Artikel 11 – Privacy

In het kader van haar activiteiten registreert de organisatie persoonlijke gegevens van Opdrachtgevers, Zelfstandig Zorgverleners en medewerkers van de organisatie. De organisatie zorgt ervoor dat niet meer gegevens worden vastgelegd en bewaard dan voor een kwalitatief optimale bedrijfs- voering (c.q. dienstverlening) of op grond van wettelijke informatieverplichtingen noodzakelijk is. Het privacyreglement van de organisatie is op deze registratie van toepassing.

Artikel 12 – Geheimhouding

De organisatie zal discretie betrachten aangaande al wat haar in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ter kennis komt. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat ten behoeve van de werkzaamheden professioneel overleg plaatsvindt tussen de organisatie en andere relevante betrokkenen.

Artikel 13 – Adreswijziging of naams- wijziging

De opdrachtgever dient de organisatie uiterlijk 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging en / of naamswijziging schriftelijk te informeren over deze adres / naamswijziging. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van de adres en / of naamswijziging. 

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Op de te verrichte werkzaamheden is het klachtenreglement van Wijkhaeghe Particuliere Thuiszorg van toepassing. 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. 

Artikel 16 – Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn na vaststelling gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch. 

Nunc et luctus felis. Morbi sit amet quam eu enim pretium luctus non eget ligula. Duis nec ipsum eget velit dictum auctor in ut est. Duis sed mi euismod, pretium quam at, ultricies risus. Nullam vulputate, orci vel semper porttitor, nisi diam interdum erat, eget bibendum lorem ligula id nisl. Proin at turpis neque. Fusce pharetra ligula vitae elit interdum suscipit non sed quam. Cras pretium ligula eu urna commodo, nec dapibus justo venenatis. In in tempor sem, sit amet varius nisi.